ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីទុកចិត្ត បញ្ជាឱ្យក្រុមហ៊ុន 7-Eleven លក់ហាងចំនួន ២៩៣ ដល់ដៃគូប្រកួតប្រជែង ដោយប្រឆាំងនឹងភាពផ្តាច់មុខ

សារព័ត៌មានធុរកិច្ច Bloomberg រាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន 7-Eleven Inc ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជាឱ្យលក់ហាងលក់ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ២៩៣ កន្លែង ទៅឱ្យដៃគូប្រកួតប្រជែង។ សម្រាប់ហេតុផល ដែលការពារផ្តាច់មុខទៅលើទំនិញផ្ដាច់មុខ។

កាលពីខែសីហា ក្រុមហ៊ុន 7-Eleven Inc បានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន ៦៦៨ ពាន់លានបាត ដើម្បីទិញយក Speedway របស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ។

ការទិញនេះមានចំនួនហាងសរុបដល់ទៅ ៣.៩០០ ដែលជាលទ្ធផលបណ្តាញរបស់ 7-Eleven នៅអាមេរិក និងកាណាដា ហើយបានកើនឡើងដល់ ១៤.០០០ សាខា។

ការទិញបែបនេះជាលទ្ធផលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពាណិជ្ជកម្មចេញមកសម្តែងការព្រួយបារម្ភ ដែលនឹងបណ្តាលឱ្យក្រុមហ៊ុននេះក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផ្តាច់មុខមួយ ដូច្នេះមានការស៊ើបអង្កេត និងដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះ។

(នៅពេលវាក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខ ឬក្រុមហ៊ុននេះទិញក្រុមហ៊ុនតូចៗ អស់គេនឹងអាចតំឡើងតម្លៃស្រេចចិត្ត ដូច្នេះសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនេះទេ ហើយក៏រឹតតែមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនធំផ្ដួលរំលំក្រុមហ៊ុនតូចៗដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខទេ)

បន្ទាប់ពីជិតមួយឆ្នាំពេញក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មចុងក្រោយ ការបញ្ជាទិញមួយត្រូវបានចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុន សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន 7-Eleven ដើម្បីលក់ហាងរបស់ខ្លួន ទៅឱ្យដៃគូប្រកួតប្រជែងចំនួន ២៩៣ ហាង ដែលចែកចេញជា៖

– ត្រូវលក់ទៅឱ្យដៃគូប្រកួតប្រជែង Anabi Oil ចំនួន ១២៤ កន្លែង

– ត្រូវលក់ទៅអោយលក់ឲ្យដៃគូប្រកួតប្រជែង CrossAmerica Partners LP ចំនួន ១០៦ កន្លែង

– ត្រូវលក់ទៅឲ្យហាង Jacksons ចំនួន ៦៣ កន្លែង

សូមបញ្ជាក់ថា៖ នៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងតម្លៃប្រេងនឹងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់។

ប្រភពពី៖ catd