អនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ បើកដំណើរការឡើងវិញ

190

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ បើកដំណើរការឡើងវិញហើយ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ និងខ្ជាប់ខ្លួនបំផុតតាមខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្ដង់ដារ (SOP) និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិផ្សេងទៀតដែលមានជាធរមាន៕